Tik Tok Trener Personalny Strzelce Opolskie

Instagram Trener Personalny Strzelce Opolskie

Facebook Trener Personalny Strzelce Opolskie

Masz pytania?  ZADZWOŃ!     Kontakt Trener Personalny Strzelce Opolskie  786 928 006

STUDIO TRENINGOWE Studio treningowe Opolska 14/1a, Strzelce Opolskie, Poland Opolska 14/1a, Strzelce Opolskie, Poland

Marek Niedźwiedź Trener Personalny Strzelce Opolskie

Regulamin karty podarunkowej

Sklep Karta Podarunkowa Marek Niedźwiedź Trener Personalny Strzelce Opolskie

REGULAMIN:

Słowniczek pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Kart podarunkowych.

Firma – Marek Niedźwiedź, ul. Parkowa 14, 47-100 Strzelce Opolskie.

Dane rejestrowe – NIP 7561827692,  REGON 381946510.

Strona internetowa – strona internetowa  www.marekniedzwiedz.pl.

Karta – karnet na usługę w Studiu Treningu Personalnego Marek Niedźwiedź.

Kupujący – osoba, która dokonała zakupu on-line.

 • Sprzedaż Kart prowadzi Firma.

 • Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karty: uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie za pomocą systemu Przelewy24 oraz otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.

 • Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.

 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 • Koszty przelewów bankowych (krajowych i zagranicznych) realizowanych w celu zakupu Karty pokrywa osoba zamawiająca.

 • Ceny Kart zawierają podatek VAT.

 • W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres info@marekniedzwiedz.pl.

 • Firma zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 • Po zakupie Karty Kupujący otrzyma na adres email podany w zamówieniu potwierdzenie dokonania transakcji zakupu Karty posiadającej Kwotę transakcji (Wartość Karty) oraz Numer zamówienia. Potwierdzenie transakcji należy wydrukować przed wizytą w Studiu Treningu Personalnego Marek Niedźwiedź. Kupujący może również otrzymać Kartę w formie PDF do samodzielnego wydrukowania. Chęć otrzymania Karty w formie PDF należy zgłosić na adres email info@marekniedzwiedz.pl. Zgłoszenie powinno być dokonane z adresu email podanego w zamówieniu. Firma dokona wysyłki Karty w formie PDF w ciągu dwóch dni roboczych.

 • Karty upoważniają do skorzystania ze wszystkich usług w Studiu Treningu Personalnego Marek Niedźwiedź (w zakresie wartości Karty) zgodnie z aktualną ofertą.

 • Karty można zrealizować w okresie 6 miesięcy od daty wykupienia. W tym czasie trzeba zarezerwować termin i skorzystać z wizyty. Po okresie 6 miesięcy niewykorzystana Karta lub niewykorzystana część Karty traci ważność. Termin ważności Karty można przedłużyć tylko w sytuacjach losowych (np. nagły wyjazd za granicę, pobyt w szpitalu, ciąża, poród), pod warunkiem, że nastąpi to w okresie ważności Karty.

 • Rezerwacja wizyty w ramach Karty będzie możliwa po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.

 • Planując wizytę należy osobiście lub telefonicznie zarezerwować termin wizyty pod nr. tel. 786 928 006. Karty można zrealizować jednorazowo lub podzielić w uzgodniony sposób w ramach wartości karty.

 • Karty nie podlegają zwrotowi lub wymianie na gotówkę; nie wydajemy reszty w gotówce z Kart. Można dopłacić do Karty, jeśli wybrana usługa jest droższa niż wartość Karty.

 • Zakup Karty jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@marekniedzwiedz.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu Karty, datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji, opis przedmiotu reklamacji.

 • Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

 • Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

 • Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio Treningu Personalnego Marek Niedźwiedź danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Kart, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Studio.

 • Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

 • Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania.

 • Firma świadczy usługę sprzedaży w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

 • O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.marekniedźwiedź.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

 • Firma zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

Marek Niedźwiedź Trener Personalny Strzelce Opolskie Marek Niedźwiedź 

 

Regulamin karty podarunkowej

Marek Niedźwiedź Trener Personalny Strzelce Opolskie

Kontakt Trener Personalny Strzelce Opolskie   786 928 006

Skontaktuj się z nami!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

Opolska 14/1a,
47-100 Strzelce Opolskie, Poland
Parkowa 14
47-100 Strzelce Opolskie, Poland

Adres

Kontakt

ŚLEDŹ NAS

Marek Niedźwiedź Trener Personalny Strzelce Opolskie

MAREKNIEDŹWIEDŹ.PL

Odkryj moc zdrowia i osiągnij swoje cele z nami - nowoczesny trener personalny dostosowany do Ciebie.

created with  Strony internetowe Słoneccy.pl  by Słoneccy.pl

Menu