Tik Tok Trener Personalny Strzelce Opolskie

Instagram Trener Personalny Strzelce Opolskie

Facebook Trener Personalny Strzelce Opolskie

Masz pytania?  ZADZWOŃ!     Kontakt Trener Personalny Strzelce Opolskie  786 928 006

STUDIO TRENINGOWE Studio treningowe Opolska 14/1a, Strzelce Opolskie, Poland Opolska 14/1a, Strzelce Opolskie, Poland

Marek Niedźwiedź Trener Personalny Strzelce Opolskie

Regulamin sklepu

Sklep Karta Podarunkowa Marek Niedźwiedź Trener Personalny Strzelce Opolskie

REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin określa:

 1. Zasady korzystania z serwisu internetowego https://marekniedzwiedz.pl.
 2. Zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego https://marekniedzwiedz.pl
 3. Prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

§1 STRONY UMOWY

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://marekniedzwiedz.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez Marek Niedźwiedź, ul. Parkowa 14, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP: 7561827692, REGON: 381946510 (zwany dalej Sprzedawcą). Kupującym, korzystającym z usług Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwany dalej Klientem).

 

§ 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 1. Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż planów treningowych, planów dietetycznych oraz treningów. Strona internetowa Sklepu umożliwia składanie zamówień na plany treningowe, plany dietetyczne oraz treningi wyszczególnione na stronie. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

§ 3 WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem składania zamówień poprzez Sklep jest wypełnienie formularza zakupu.
  W trakcie zakupu Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres oraz telefon i adres e-mail. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 • Dokonując zakupu Klient:
 • akceptuje postanowienia regulaminu,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności,
 • wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia, a za zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o nowych produktach, akcjach promocyjnych sprzedawcy lub jego partnerów,
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest przez Marek Niedźwiedź, ul. Parkowa 14, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP: 7561827692, REGON: 381946510,
 • Dane osobowe przetwarzane i chronione są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przetwarzania przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce prywatności.
 • Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na zdrowiu Klienta w przypadku, jeżeli dokonał on zakupu planu treningowego lub planu dietetycznego wbrew zaleceniom lekarskim, wskazaniom zdrowotnym, albo jeżeli Klient nie zasięgnął stosownej porady lekarskiej odnośnie ich zastosowania.

 

§ 4 CENA

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena podana przy towarze w chwili złożenia zamówienia.
 • Na wszystkie zamówione w Sklepie towary Sprzedawca wystawia paragony fiskalne lub na życzenie rachunek.
 • Za zamówione produkty Klient płaci przelewem na rachunek bankowy odbiorcy przy wykorzystaniu usługi Przelewy24.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu informatycznego.

 

 

§ 5 ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie do Kupującego wiadomości drogą mailową na adres podany przy rejestracji z informacją o zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia. W sytuacji gdy zamówienie nie zostanie zrealizowane z winy Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia.

 

§ 6 CZAS REALIZACJI

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. O zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca informuje Klienta drogą mailową.
 • Przygotowane przez Sprzedawcę plany treningowe i dietetyczne są wysyłane na adres email podany podczas zakupu. Sprzedawca wyraża zgodę na wydrukowanie przez Klienta zamówionego planu treningowego w celu stworzenia jego fizycznej kopii.

 

§ 7 WSPÓŁPRACA

 1. W przypadku zakupu planu dietetycznego lub treningowego, możliwość ustalenia terminu pierwszej konsultacji następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy odpowiedniej kwoty za wybraną usługę.
 • Konsultacje telefoniczne z Klientami mogą odbywać się wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla obu Stron terminu.
 • Podczas współpracy obowiązuje możliwość nielimitowanego kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem mediów poczty elektronicznej. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego odpisywania, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania wiadomości.
 • Przed rozpoczęciem współpracy Klient jest zobowiązany do przesłania wypełnienia i odesłania podpisanej własnoręcznie ankiety.
 • W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, zobowiązany jest on do przesłania Sprzedawcy razem z ankietą zdjęć w bieliźnie lub obcisłych ubraniach w celu monitorowania postępów.
 • Po wypełnieniu przez Klienta ankiety wysłanej po opłaceniu danego planu, Sprzedawca wysyła Klientowi plan dietetyczny w terminie do 7 dni roboczych.
 • Klient zobowiązany jest do przesyłana Sprzedawcy raportów z postępów w diecie
  w terminie 14 dni na adres mailowy Sprzedawcy.
 • Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę na portalach społecznościowych zanonimizowanych opinii wysłanych na jego adres poczty elektronicznej.
 1. Sprzedawca nie wyraża zgody na dalsze przesłanie jadłospisów osobom trzecim, jak również udostępniania jadłospisów na forach internetowych i grupach znajdujących się na portalach społecznościowych.
 2. Efekt stosowania zaleceń/diety w dużej mierze zależy od Klienta. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za brak osiągniętych redukcji masy ciała, o jakiej była mowa podczas konsultacji.

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może od umowy tej odstąpić bez podania przyczyn, w ciągu 14 dni od daty dokonania zakupu składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed jego upływem, odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest na adres info@marekniedziewiedz.pl. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku:
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 • po odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot środków w terminie 14 dni

 

§ 9 REKLAMACJE

 1. Jeżeli zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
 • W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z zawartą umową
 • Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 • Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Kupujący podał nieprawdziwe informacje podczas wypełniania formularza zamówienia.
 • W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient opisując stwierdzone niezgodności oraz sposób realizacji reklamacji winien zawiadomić o tym Sklep wysyłając stosowną informację na adres info@marekdziedzwiedz.pl
 • Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego wykonywania przez Kupującego ćwiczeń w oparciu o przygotowane przez Sprzedawcę plany treningowe.
 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres info@marekdziedzwiedz.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklacacje w terminie 14 dni.

 

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Sprzedawca informuje, że aby móc korzystać ze strony internetowej Sklepu komputer klienta i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania: komputer z dostępem do Internetu, z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w wersji umożliwiającej prawidłowe składanie zamówień.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu spowodowanej usterkami technicznymi po stronie klienta, brakiem dostępu do Internetu przez użytkownika, a także posiadaniem przez Klienta nieodpowiedniego komputera lub systemu operacyjnego, a także wskutek działania siły wyższej.
 • Zgodnie z przepisami wyżej wskazanej ustawy Sprzedawca informuje, że umieszczanie przez Klienta na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych.
 • Sklep jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient będzie uprzedzony o każdorazowej zmianie Regulaminu.

Marek Niedźwiedź Trener Personalny Strzelce Opolskie Marek Niedźwiedź 

 

Regulamin sklepu

Marek Niedźwiedź Trener Personalny Strzelce Opolskie

Kontakt Trener Personalny Strzelce Opolskie   786 928 006

Skontaktuj się z nami!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

Opolska 14/1a,
47-100 Strzelce Opolskie, Poland
Parkowa 14
47-100 Strzelce Opolskie, Poland

Adres

Kontakt

ŚLEDŹ NAS

Marek Niedźwiedź Trener Personalny Strzelce Opolskie

MAREKNIEDŹWIEDŹ.PL

Odkryj moc zdrowia i osiągnij swoje cele z nami - nowoczesny trener personalny dostosowany do Ciebie.

created with  Strony internetowe Słoneccy.pl  by Słoneccy.pl

Menu